Mei Go of Shukeiyen Kensha

Akita Inu Hozonkai Section France 🇨🇵 🇯🇵

09.10.2022


Seiken Mesu 

2.place🥈 / Tokuyuu