Akita Inu Hozonkai Section France

Seiken Mesu 

Mei Go of Shukeiyen Kensha 

2.place / Tokuyuu