Ibuki Go Of Shukeiyen Kensha

Nachzucht von unserem Rüden W'KOUKI GO OF RAMSRASPEL KENSHA