138th Honbuten Odate

Nachzucht von unserem Rüden Ryouya Go Kanzakiya Kensha

Kofubuki Go Keito 

Yoken A

3.Platz / 3 seki