Kofubuki Go

Nachzucht von unserem Rüden Ryouya Go Kanzakiya Kensha