Yoshi Of Shukeiyen Kensha

Ryuuichi 's son

6 month !