Happy Birthday

T' Eika Go of Kamino Ken !
Today she is celebrating her 13th birthday!